മനസ്സു നന്നാക്കാൻ ഹോമിയോ

ക്കെയല്ലേ കൗൺസലിങ് എന്നാകും വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രോഗി ഇത്തരം മരുന്നില്ലാ ചികിത്സകളെ സ്വീകരിക്കാൻ …

Read more at: https://www.manoramaonline.com/health/homeopathy/mental-stress-homeopathy-treatment.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *